Reklamační podmínky

 

Na všechno zboží, vyjma bazarového, se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. Záruční doba začíná od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Prodávájící poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Po obdržení zásilky zboží zkontrolujte, zda nemá vady a zda souhlasí zboží se zbožím uvedené na faktuře.

Formulář pro uplatnění reklamace – snažíme se Vám to usnadnit a proto zde naleznete vzorový reklamační list

 

 

Doručení balíku

 

Česká Pošta:

V případě poškození v průběhu dopravy, nese zodpovědnost dopravce. V tomto případě oznamte tuto skutečnost přepravci nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. Po uplynutí 24 hodin, nelze dle platného reklamačního řádu České pošty, reklamaci uznat. Pokud je balík viditelně poškozen, kupující je povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě, taktéž do 24 hodin od doručení zboží. V případě této skutečnosti, je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

 

Převzetí a reklamace

– Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu, jinak nebude uznána reklamace za případně rozbité zboží! Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

 

– Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 2 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě (v případě České pošty do 24 h na nejbližší poště)

 

Kupující uplatňuje o zjištěných vadách zboží písemným oznámením na e-mailovou adresu: info@motivacniobrazy.eu, kde musí být uvedeno: jméno a příjmení kupujícího, adresa, telefon, číslo objednávky (daňového dokladu), podrobný popis problému a jak tento problém vznikl. Je nutné přiložit alespoň 3x fotografie. Pro rychlejší vyřízení všechny tyto informace zaslat na náš email.

Zásilky posílejte na sklad firmy tedy: Daniel Skarka  Dolní Tošanovice 24, 739 53 Hnojník

Poté prodávající, po obdržení oznámení o závadách, podle bodu reklamačního řádu informuje kupujícího o následném postupu.

Pro možnost uplatnění reklamace je nutné, aby byl kupující schopen předložit fakturu (přijde Vám do emailu) o nakoupeném zboží v e-shopu www.motivujse.cz.

V případě, že zboží bylo přepravováno doručovací službou, tudíž není v kompetenci zákazníka doručit zboží osobně, je kupující povinen zabalit zboží do originálního obalu. V případě, že jej již nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit obal nový, který bude vyhovovat bezpečnému přepravení zboží. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně zabaleného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána. Doporučujeme veškeré zboží, které vracíte, posílat jako křehký balík, pro zajištění maximální bezpečnosti přepravy, případně zásilku připojistit.

V případě dodržení veškerých podmínek při reklamaci, bude zboží při reklamaci, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, reklamace řešena opravou, výměnou zboží, či vrácením zaplacené kupní ceny zboží.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody, které vyplývají z provozu produktů, funkčních, vlastních a škod z neodborného používání výrobku, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na závady tohoto typu, se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží:

s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
způsobené  mechanicky nebo neodborným zacházením či zanedbáním běžné péče
způsobené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které je zboží určeno, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
způsobené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
Záruka nebude uznána pokud kupující nedoloží doklad o zakoupení zboží nebo záruční list nebo bude výrobek vykazovat známky nečistot nebo pachu.

 

Reklamované zboží musí být dodáno řádně vyčištěné, bez prachu a zbytků látek a materiálů. Jedná se především o zboží, které je používáno v souvislosti s látkami vytvářející dojem nečistého, lepkavého povrchu na zboží a pach. V případě, že tomu tak nebude, je internetový obchod v souvislosti vzniklých nákladů oprávněn požadovat náklady na vyčištění pohybující se podle typu výrobku a dle povahy znečištění výrobku od 90,- do 850,- Kč. Cena za vyčištění je stanovena prodávajícím a bude o tom podána informace zákazníkovi, jenž reklamuje daný výrobek. Pokud zákazník přistoupí na dohodu, je nutné náklady na vyčištění uhradit předem. Po tuto dobu zůstává zboží uschováno a to nejdéle po dobu 2 měsíců po doručení reklamovaného výrobku. Doba na reklamaci se prodlužuje o dobu do zaplacení stanovené částky a přijetí na účet prodávajícího. V případě, že zákazník nezaplatí stanovenou částku na vyčištění, bude vyzván k zaplacení nákladů za poslání zpět.

 

V případě, že zákazník nesouhlasí se stanovenou cenou za vyčištění a nebo chce vrátit zboží zpět, má nárok na vrácení. Reklamovaný výrobek bude zaslán zákazníkovi zpět po dohodnutí druhu dopravy a úhradě nákladů za dopravu předem na účet internetového obchodu. Pokud zákazník neuhradí náklady za poslání zpět do 60 dnů od výzvy k zaplacení, bude považováno reklamační řízení za ukončené bez jakýchkoliv náhrad a práv na reklamovaný výrobek.

 

Reklamační list