Obchodné podmienky

 

1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.motivacneobrazy.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné.

 

Predávajúcim je:

 

Daniel Skarka

Dolní Tošanovice 24

739 53, Hnojník

Česká republika

 

IČO: 06671489

DIČ: CZ06671489

 

Slovenská republika

 

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.motivacneobrazy.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim túto zmluvu na diaľku.

 

Objednávku zrealizujete tak, že kliknete na sekciu “Objednávka” (prípadne tlačidlo Objednať), následne vyplníte Vaše pravdivé údaje, zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajov súvisiacich s jej realizáciou. V prípade, že tovar nie je možné doručiť do 10 pracovných dní, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. V deň expedovania zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazníkovi bude spolu s originálnym nepoškodeným tovarom doručená tiež faktúra a návod na použitie.

 

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.

Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu – tzv. “zmluvu na diaľku”.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

 

2. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje:

dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

 

Predávajúci nezodpovedá za:

oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

 

Kupujúci sa zaväzuje:

objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 150 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 

3. DODACIA LEHOTA

Dodanie objednaného tovaru je podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Ak tovar nie je skladom, tak sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru. Slovenská pošta doručí zásielku do 1-2 pracovných dní od expedovania.

 

4. CENY TOVARU

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú bez (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.

 

5. PLATBA ZA TOVAR A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar zasielame výhradne Slovenskou poštou na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Pri dodávke na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet (napr. bezhotovostným prevodom).

 

Poštovné, vrátane balného a vrátane poistenia, pre každú samostatnú objednávku je podľa nasledujúcej tabuľky:

 

Dobierka – Slovenská pošta  nad 59 €:   ZADARMO (0€)

Dobierka – Slovenská pošta   do 58 €: 3,0 €

Kuriér slovenskej pošty  nad 59 €:   ZADARMO (0€)

Kuriér slovenskej pošty   do 58 €: 3,5 €

 

6. Zrušenie objednávky

Uvedené ceny sú vrátane DPH a platia spoločne pre Slovenskú i Českú republiku.

 

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 3 pracovných dní od objednania tovaru. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak bola zrušená objednávka vopred uhradená, cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 30 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

 

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 30 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

7. VRÁTENIE TOVARU

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., môže spotrebiteľ tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

 

Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu predajcu. Tovar zasielajte výhradne v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:

tovar v originálnom balení, nepoškodený

originál faktúru

kópiu dokladu o prevzatí tovaru z pošty (kvôli dátumu doručenia)

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Odporúčame Vám zaslaný tovar poistiť. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 30 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

 

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

 

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba obrazov je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

 

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

 

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na poštovú adresu predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane všetkého príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar odporúčame poistiť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

 

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

 

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi chybný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody na plátno

zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

 

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol. Záručná doba na ponúkaný tovar je 12 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri stránok www.motivacneobrazy.sk a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám. V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, E-mail.

 

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu www.motivacneobrazy.sk. Vaše osobné údaje sa ukladajú na dobu neurčitú. O vymazanie osobných údajov z databázy môžete požiadať prostredníctvom e-mailu. O vymazaní údajov Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu v termíne do 5 pracovných dní.

 

Odoslaním objednávky a potvrdením týchto obchodných podmienok kupujúci súhlasí so zasielaním e-mailových správ, tzv. newsletter, na jeho e-mailovú adresu. Maximálne 2 e-maily týždenne.

 

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu www.motivacneobrazy.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.