Reklamačné podmienky

 

Na všetok tovar, okrem bazárového, sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Záručná doba začína od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Po obdržaní zásielky tovaru skontrolujte, či nemá vady a či súhlasia tovar sa tovarom uvedenej na faktúre.

Formulár pre uplatnenie reklamácie – snažíme sa Vám to uľahčiť a preto tu nájdete vzorový reklamačný list

 

Doručenie balíka

 

Slovenská Pošta:

V prípade poškodenia v priebehu dopravy, nesie zodpovednosť dopravcu. V tomto prípade oznámte túto skutočnosť prepravcovi najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru. Po uplynutí 24 hodín, nemožno podľa platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty, reklamáciu uznať. Ak je balík viditeľne poškodený, kupujúci je povinný tovar neprevziať a spísať s prepravcom zápis o škode, taktiež do 24 hodín od doručenia tovaru. V prípade tejto skutočnosti, je kupujúci povinný bezodkladne informovať tiež predávajúceho.

 

Prevzatie a reklamácie

– Pri preberaní zásielky je nutné skontrolovať obal zásielky – zjavnú vadu (poškodenie obalu) je nutné ihneď oznámiť a poznamenať do prepravného listu, inak nebude uznaná reklamácia za prípadne rozbité tovaru! Zásielku je tak možné prevziať aj s touto vadou bez obáv s následným uplatňovaním prípadné škody.

– Obsah zásielky skontrolujte po odchode vodiča, vodič nečaká na kontrolu obsahu pri odovzdávaní – skryté chyby je možné ohlásiť do 2 dní po prevzatí zásielky a zažiadať o spísanie zápisu o škode (v prípade Slovenskej pošty do 24 h na najbližšej pošte)

 

Kupujúci uplatňuje o zistených chybách tovaru písomným oznámením na e-mailovú adresu: info@motivacniobrazy.eu, kde musí byť uvedené: meno a priezvisko kupujúceho, adresa, telefón, číslo objednávky (daňového dokladu), podrobný opis problému a ako tento problém vznikol. Je nutné priložiť aspoň 3x fotografie. Pre rýchlejšie vybavenie všetky tieto informácie zaslať na náš email.

Zásielky posielajte na sklad firmy teda: Daniel Skarka Dolní Tošanovice 24, 739 53 Hnojník, Česká republika

Potom predávajúci, po prijatí oznámenia o závadách, podľa bodu reklamačného poriadku informuje kupujúceho o následnom postupe.

Pre možnosť uplatnenia reklamácie je nutné, aby bol kupujúci schopný predložiť faktúru (príde Vám do emailu) o zakúpenom tovaru v e-shope www.motivujse.cz.

V prípade, že tovar bol prepravovaný doručovacou službou, teda nie je v kompetencii zákazníka doručiť tovar osobne, je kupujúci povinný zabaliť tovar do originálneho obalu. V prípade, že ho už nemá, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť obal nový, ktorý bude vyhovovať bezpečnému jeho premiestňovanie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne zabaleného tovaru pri preprave, nemusí byť reklamácia uznaná. Odporúčame všetok tovar, ktorý vraciate, posielať ako krehký balík, pre zaistenie maximálnej bezpečnosti prepravy, prípadne zásielku pripoistiť.

V prípade dodržania všetkých podmienok pri reklamácii, bude tovar pri reklamácii, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, reklamácia riešená opravou, výmenou tovaru, či vrátením zaplatenej kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vyplývajú z prevádzky produktov, funkčných, vlastných a škôd z neodborného používania výrobku, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto typu, sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

 

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru:

po záručnej dobe v deň predloženia (doručenia) tovaru k reklamácii

spôsobené mechanicky alebo neodborným zaobchádzaním či zanedbaním bežnej starostlivosti

spôsobené nesprávnym použitím v rozpore s návodom na použitie alebo bežnými zásadami používania daného tovaru

vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostredia, pre ktoré je tovar určený, alebo iným parametrom stanoveným výrobcom

spôsobené živlami ako je voda, oheň, blesk alebo iný elektrický výboj a podobné

tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii

Záruka nebude uznaná ak kupujúci nepreukáže doklad o zakúpení tovaru alebo záručný list alebo bude výrobok vykazovať známky nečistôt alebo pachu.

 

Reklamovaný tovar musí byť dodaný riadne vyčistený, bez prachu a zvyškov látok a materiálov. Jedná sa predovšetkým o tovar, ktorý je používané v súvislosti s látkami vytvárajúci dojem nečistého, lepkavého povrchu na tovar a pach. V prípade, že tomu tak nebude, je internetový obchod v súvislosti vzniknutých nákladov oprávnený požadovať náklady na vyčistenie pohybujúce sa podľa typu výrobku a podľa povahy znečistenia výrobku od 90, – do 850, – Sk. Cena za vyčistenie je stanovená predávajúcim a bude o tom podaná informácie zákazníkovi, ktorý reklamuje daný výrobok. Pokiaľ zákazník pristúpi na dohodu, je nutné náklady na vyčistenie uhradiť vopred. Po túto dobu zostáva tovar uschovaný a to najdlhšie po dobu 2 mesiacov po doručení reklamovaného výrobku. Doba na reklamáciu sa predlžuje o dobu do zaplatenia stanovenej sumy a prijatie na účet predávajúceho. V prípade, že zákazník nezaplatí stanovenú sumu na vyčistenie, bude vyzvaný na zaplatenie nákladov za poslanie späť.

V prípade, že zákazník nesúhlasí so stanovenou cenou za vyčistenie a alebo chce vrátiť tovar späť, má nárok na vrátenie. Reklamovaný výrobok bude zaslaný zákazníkovi späť po dohodnutí druhu dopravy a úhrade nákladov za dopravu vopred na účet internetového obchodu. Pokiaľ zákazník neuhradí náklady za poslanie späť do 60 dní od výzvy na zaplatenie, bude považované reklamačné konanie za ukončené bez akýchkoľvek náhrad a práv na reklamovaný výrobok.

 

Reklamačný list